Pravila

Pravila za razvrščanje udeležencev v Rang Listo udeležencev KV radioamaterskih tekmovanj

Na spletnem portalu »hamradiocontest.com« upravitelj portala ponuja in združuje spletne povezave do rezultatov vseh večjih mednarodno uveljavljenih HF radioamaterskih tekmovanj na enem mestu. Poleg tega pa vse tekmovalce, glede na njihove rezultate tekmovanj in na podlagi poenotenih kriterijev, razvršča v Rang Listo. Omogoča filtriranje izračunanih podatkov za območja posameznih držav, regij in kontinentov.

Na podlagi uradno objavljenih rezultatov tekmovanj, ki jih za posamezno tekmovalno kategorijo objavijo organizatorji HF mednarodnih radioamaterskih tekmovanj, se na tem spletnem portalu, po metodologiji teh pravil, izračunajo Rang Točke za vse udeležence razvrščanja. S temi točkami pa se udeleženci razvrstijo v enovito vse-svetovno Rang Listo, v kateri sodelujejo vsi udeleženci sveta.

Podatki z razvrstitvami udeležencev razvrščanja so zbrani, urejeni, oblikovani in prikazani v skladu s temi pravili.

Metodologija izračuna Rang Točk pri razvrščanju udeležencev v Rang Listi

Upravitelj spletnega portala hamradiocontest.com , s pomočjo spletne aplikacije za vsakega tekmovalca na svetu, po tej metodologiji ugotovi in zabeleži njegove tekmovalne (contest) rezultate.Te rezultate preračuna v točke za razvrščanje, ki jih za ta namen imenujemo Rang Točke. Aplikacija spletnega portala nato iz vseh tekmovanj, kjer je udeleženec sodeloval, združi in zabeleži kot podatek za razvrščanje udeleženca v Rang Listo. Sistem je podatkovno transparenten in pravičen za vse udeležence razvrščanja ne glede na območje sveta. Upravitelj z osebno moralno in tudi siceršnjo odgovornostjo zagotavlja, da so za razvrščanje udeležencev uporabljeni nespremenjeni uradno objavljeni podatki organizatorjev mednarodnih tekmovanj, v skladu s temi pravili. To je osnova za razvrščanje vseh udeležencev.

Upravitelj spletnega portala hamradiocontest.com zagotavlja, da je sistem razvrščanja neodvisen od kakršnihkoli zunanjih subjektivnih in drugih dejavnikov, ter je pravičen za vse, brez kakršnih-koli razlikovanj. Podatki se izračunavajo s pomočjo spletne aplikacije in prikazujejo za vse in vsakogar, v dobri veri in poštenju.

Radioamatersko moralno pravilo »Hamspirit« je brezpogojno dosledno in v celoti spoštovano.

Osnovni referenčni izračun Rang Točk

V sistem razvrščanja je vsako leto vključenih več kakor 50 mednarodno uveljavljenih HF radioamaterskih tekmovanj, ki tvorijo osnovno zbirko podatkov o tekmovalcih in njihovih uspehih. Na podlagi teh podatkov, spletni portal s pomočjo spletne aplikacije, izvede razvrščanje udeležencev v Rang Listo. Osnova za razvrščanje pa so Rang Točke.

Rang Točke se izračunajo po načinu relativnega razmerja do najboljšega doseženega rezultata na kontinentu tekmovalca v enaki »tekmovalni kategoriji« . Upoštevajo se le uradni rezultati udeležencev razvrščanja, ki jih objavijo organizatorji mednarodnih HF tekmovanj za posamezni kontinent – EU, NA, SA, AS, AF, OC (6).

Osnovni referenčni izračun se izvede po naslednji metodologiji:

dosežene Contest točke v tekmovanju

Rang Točke tekmovalca (RT) = ————————-d-e-v-i-d-e—————(multiPly) x 1000 (multiPly) x Q1

Contest točke kontinentalnega zmagovalca

Obrazložitev: Osnovne Rang točke udeleženca v posameznem tekmovanju se ugotovi tako, da tekmovalne (contest) točke, ki jih je dosegel tekmovalec, delimo s tekmovalnimi (contest)I točkami, ki jih je dosegel kontinentalni zmagovalec ustrezne (enake) »tekmovalne kategorije«.

Dobljeni rezultat, zaradi preglednosti, množimo s tisoč (1.000). Kontinentalni zmagovalec lahko doseže največ 1.000 osnovnih Rang Točk.

Zaradi zahtevnosti in težavnosti posameznih tekmovanj, se tako izračunane Rang Točke že v osnovnem referenčnem izračunu pomnožijo še s faktorjem zahtevnosti in težavnosti HF tekmovanja, ki je določen za posamezno tekmovanje in ga označimo z oznako Faktor Q1. Izračunani rezultat zaokrožimo na cela števila.

Primer: Naključni tekmovalec je v namišljenem tekmovanju v kategoriji «en operator« in »en obseg« (SOSB) High Power (HP), s faktorjem težavnosti Q1=1.15, dosegel 750.000 contest točk. Kontinentalni zmagovalec pa je dosegel 950.000 contest točk.

Torej izračun: 750.000 / 950.000 = 0,79 x 1.000 = 790 x 1.15 = 908,5 = 909 Rang Točk.

Pojasnilo: Merljivi kriteriji za faktor Q1 so predvsem število tekmovalnih dnevnikov, povprečno število zvez na časovno enoto v različnih državah in kontinentih, ki jih za svoja tekmovanja objavijo organizatorji tekmovanj. Za vsako tekmovanje je računalniško izračunan povprečni potencial. Dokument z metodologijo izračuna in pojasnilom za Q1 bo posebej predstavljen na tem spletnem portalu. Upravitelj lahko na utemeljen predlog udeležencev vključi tudi druge kriterije, ki pa jih bo opisal in predstavil na tej spletni strani. Zaradi stabilnosti in nespremenljivosti ter predvidljivosti podatkov se koeficient Q1 za posamično tekmovanje izračuna na podlagi zgodovinskih podatkov. Nespremenjenega pa se uporabi za vnaprej. Spremeni pa se le, če osnovni podatki občutno odstopajo.

Dodatno zvišanje ali znižanje Rang Točk osnovnega referenčnega izračuna:

Zaradi uravnoteženosti in pravičnosti, bo upravitelj s pomočjo spletne aplikacije izračunane Rang Točke pomnožil še s faktorjem Q2 ali Q3 ali Q4, kakor sledi:

 1. Za tekmovalce v kategoriji »En operator vsi obsegi (SOAB)« in »Več operaterjev vsi obsegi (MOAB multi multi), se število izračunanih Rang točk iz prejšnjega izračuna pomnoži še s faktorjem Q2.

Trenutna vrednost za SOAB Q2 = 1,10 in zaMOAB MM Q2 = 1.20

OPOMBA: To ne velja za skupine več operatorjev »Multi op.« .

To pomeni, da se osnovne Rang Točke teh tekmovalcev zaradi večje angažiranosti za izbiro najugodnejših frekvenc in zahtevnejše taktike tekmovanj povečajo za 10%, oziroma 20% . S tem upravitelj portala spodbuja »MultiBand« aktivnosti.

Izračun se izvede po naslednji metodologiji:

dosežene Contest točke v tekmovanju

Rang Točke (RT) = ————- d-e-v-i-d-e ——————–(multiPly) x 1000(multiPly) x Q1 (multiPly)x Q2

Contest točke kontinentalnega zmagovalca

Primer: Naključni tekmovalec je v namišljenem tekmovanju v kategoriji «en operator« in »vsi obsegi« SOAB High Power, s faktorjem težavnosti Q1=1.15, dosegel 750.000 contest točk. Kontinentalni zmagovalec pa je dosegel 950.000 contest točk. Oba tekmovalca sta tekmovala v kategoriji »vsi obsegi.

Izračun: 750.000 / 950.000 = 0,79 x 1.000 = 790 x1.15 = 908,5 x1.10 = 999 Rang Točk (RT)

 1. Za aktivno udeležene tekmovalce v Contest kategoriji »Več operatorjev«, kot so Multi Op. – one TX, Multi Op. – two TX in Multi op. – Multi TX, se število izračunanih Rang točk iz osnovnega referenčnega izračuna pomnoži še s faktorjem Q3 ter se vsem aktivno udeleženim tekmovalcem na eni Multi Op. postaji, enakovredno razdelijo ustrezne Rang Točke po naslednji formuli:

Ekipno dosežene Contest točke

Rang Točke udeleženca (RT) ———— d-e-v-i-d-e ———-(multiPly) x 1000(multiPly) x Q1(multiPly) x Q3

točke kontinentalnega ekipnega zmagovalca

Faktor Q3 se določi glede na število uradno prijavljenih aktivnih operaterjev v ekipi. Več kot je tekmovalcev, manjši je Q3, s tem pa tudi manjše Rang Točke. Po izračunu dobimo Rang Točke, ki se priznajo enako vsem tekmovalcem v tekmovalni ekipi (Multi Op), kakor sledi:

Kadar sta dva (2) aktivna operaterja v »Multi Op« skupini, se določi, da je Q3 = 0.98; za tri (3) aktivne operatorje je Q3 = 0.95; za štiri (4) aktivne operaterje je Q3 = 0.90; za pet (5) aktivnih operaterjev je Q3 = 0.82; in za šest (6) ali več aktivnih operaterjev v skupini se določi da je Q3 = 0.70.

Posebnosti:

Če tekmovalna ekipa v kategoriji »Več operatorjev« (Multi Op) organizatorju tekmovanja ne prijavi ustreznega števila aktivno udeleženih članov tekmovalne ekipe z njihovimi osebnimi pozivnimi znaki, ali pa navedejo le (svoj) en pozivni znak, ali pa uporabi (primer: xx3yyy & Friends), pa organizator tekmovanja v svojih uradno objavljenih rezultatih ne navede osebnih pozivnih znakov tekmovalcev, se bo za namene razvrščanja udeležencev štelo, kot sledi:

– če v MOAB ni naveden noben osebni pozivni znak – se ne uvršča v Rang Listo;

– če je v MOAB naveden le en (svoj) pozivni znak, se bo za ta znak uporabil Q3 = 0,95;

– če je v MOAB naveden le en pozivni znak in prijatelji (xx8yyy & Friends), se bo štelo, da je

sodelovalo 6 ali več tekmovalcev;

– če so poleg osebnih pozivnih znakov navedena še druga imena (Maya, Jim, Tom itd), bo

upravitelj spletnega portala, seštel vse osebe in določil skupno število operatorjev, ki jih bo uporabila spletna aplikacija za izračun Rang Točk.

Zaradi preprečevanja nepravičnega prikazovanja razvrščanja in preprečevanja spekulacij udeležencev, je bil določen še dodatni faktor Q4. Ta faktor vpliva na izračun za tiste udeležence razvrščanja, kjer je rezultat kontinentalnega zmagovalca dosežen, z manj kakor 10 udeleženci iz zadevne kategorije in s svojega kontinenta. Torej, če se pojavi to, da na kontinentu v nekem tekmovanju ni 10 udeležencev enake tekmovalne kategorije, se to ugotavljanje prenese na svetovno raven (vsi kontinenti). Če v nekem tekmovanju tudi na svetovni ravni ni dosežen kriterij vsaj 10 udeležencev iste tekmovalne kategorije po obsegu/ih, se pristopi k izračunu Rang Točk s pomočjo faktorja Q4. To pravilo se s pomočjo spletne aplikacije poenoteno uporabi za vse udeležence posamezne tekmovalne kategorije na zadevnem posameznem kontinentu. Končni izračun Rang Točk se pomnoži s faktorjem Q4 kakor sledi:

Q4 = 1 , če je v posamezni tekmovalni kategoriji bilo 10 ali več tekmovalcev;

Q4 = 0.96 , če je v posamezni tekmovalni kategoriji bilo 9 tekmovalcev;

Q4 = 0.92 , če je v posamezni tekmovalni kategoriji bilo 8 tekmovalcev;

Q4 = 0.88 , če je v posamezni tekmovalni kategoriji bilo 7 tekmovalcev;

Q4 = 0.84 , če je v posamezni tekmovalni kategoriji bilo 6 tekmovalcev;

Q4 = 0.80 , če je v posamezni tekmovalni kategoriji bilo 7 tekmovalcev;

Q4 = 0.86 , če je v posamezni tekmovalni kategoriji bilo 6 tekmovalcev;

Q4 = 0.82 , če je v posamezni tekmovalni kategoriji bilo 5 tekmovalcev;

Q4 = 0.78 , če je v posamezni tekmovalni kategoriji bilo 4 tekmovalcev;

Q4 = 0.74 , če so v posamezni tekmovalni kategoriji bili 3 tekmovalci;

Q4 = 0.70 , če sta v posamezni tekmovalni kategoriji bila 2 tekmovalca;

Q4 = 0.66 , če je v posamezni tekmovalni kategoriji bil le 1 tekmovalec;

Opomba:

 1. Za Multi Op. tekmovalno kategorijo pa se bo, pred uporabo svetovne razporeditve in uporabo Q4 faktorja, štelo tudi število operatorjev v Multi op. ekipah. Štelo se bo, da je dosežen kriterij 10 udeležencev posamezne Multi Op. kategorije, če bo v eni ali več Multi op. ekipi skupaj bilo 10 ali več operatorjev.

BELEŽKA: Trenutno se že izkazuje, da bi moral ta kriterij iz 10 spustiti na 5 iste kategorije na kontinentu AF in OC, saj največkrat ni dovolj tekmovalcev iste Power kategorije. Zato bi lahko bili ti tekmovalci oškodovani.

Upravitelj spletnega portala hamradiocontest.com si, zaradi preprečevanja špekulacij in morebitnega nepravičnega razporejanja in prikazovanja rezultatov razvrščanja v Rang Listi, pridržuje pravico do spremembe vseh koeficientov »Q« , ki so navedeni v teh pravilih.

Končna razvrstitev udeležencev razvrščanja v letno Rang Listo

Glede na namen uporabe filtriranih podatkov se rezultati iz Rang Liste prikazuje v različnih oblikah in zbirkah, kar je odvisno glede na območje, časovno obdobje in tudi glede na »Power kategorijo«.

Udeleženci razvrščanja se v Rang Listi razvrstijo po Rang Točkah, od največjega števila, do najmanjšega števila izračunanih Rang Točk. »Najboljši so vedno na vrhu.«

Glede na objavljene podatke, najprej, med letom, nastaja t.i. Rang Lista tekočega leta. Ta vsebuje podatke le za tista tekmovanja, ki so se že končala in so bili zanje že objavljeni uradni rezultati. Končna letna Rang Lista pa nastane potem, ko so objavljeni vsi rezultati vseh tekmovanj za preteklo leto. Predvidoma meseca maja ali junija naslednjega leta.

Za pravilno končno letno uvrstitev tekmovalcev razvrščanja se bo štel seštevek izračunanih Rang Točk za pet (5) najuspešnejših tekmovanj udeleženca v obdobju enega koledarskega leta za posamezno – »Power kategorijo« (HP, LP, QRP). »Power kategorij ni mogoče združevati«.

Končna razvrstitev udeležencev razvrščanja v 5 -letno Rang Listo

5-letna Rang Lista udeležencev razvrščana je seštevek doseženih Rang Točk v petih zaporednih letnih Rang Listah ustreznega obdobja (2016 – 2020; 2017 – 2021; 2018 – 2022; 2019 – 2023 i.t.d. ) .

5-letno Rang Lista se prav tako z ustreznim filtriranjem prikazuje v različnih oblikah in zbirkah, glede na namen uporabe za območje, kakor tudi glede na »Power kategorijo« razvrščanja tekmovalcev.

Končne določba:

Zaradi sprejemanja predlogov za izboljšavo sistema vsebinskega prikaza Rang Liste udeležencev in dodatnega razvoja spletnega portala hamradiocontest.com bo ta portal deloval poizkusno od prve javne objave v novembru letu 2022 vse do 31.12.2023. V tem času bo upravitelj portala na spletnem naslovu info@gmail.com zbiral obvestila o morebitnih napakah in pripombe na pravila. Organiziral bo tematske debatne skupine in urejal zadeve na transparenten način.

Upravitelj spletnega portala hamradiocontest.com si pridržuje pravico do sprememb teh pravil z vsakokratno objavo na tej spletni strani. Morebitne spremembe Pravila razvrščanja se lahko izvedejo v preteklem letu za leto v naprej. Spremembe morajo biti objavljene najmanj 30 dni (do 01.12. vsako leto) pred uveljavitvijo sprememb teh pravil. Pravila bodo označena s serijskimi številkami verzije.

—–

OBRAZLOŽITEV in dodatna pojasnila

Spletni portal hamradiocontest.com oblikuje eno celovito in vse-svetovno letno Rang Listo in 5-letno Rang Listo. Najustreznejša medsebojna primerjava udeležencev razvrščanja je, da se primerja udeležence iste »Power kategorije« za:

 1. območje lastne države;
 2. območje določene regije in
 3. območje svojega kontinenta.

Za pravilno končno letno uvrstitev se bo štel seštevek izračunanih Rang Točk za pet (5) najuspešnejših tekmovanj udeleženca v obdobju enega koledarskega leta za posamezno »Power kategorijo« (HP, LP, QRP). Če udeleženec v obdobju enega leta ne bo sodeloval v najmanj petih (5) tekmovanjih, se bo kljub temu uvrstil v Rang listo. Število tekmovanj je navedeno v stolpcu »#Contests# .

Primer označevanja:

 • oznaka 5 od 14, pomeni, da RL upošteva 5 najboljših od 14 delanih tekmovanj v enem letu;
 • oznaka 5 od 5, pomeni, da RL upošteva vseh 5 tekmovanj od delanih 5;
 • oznaka 3 od 3, pomeni, da RL sicer generalno upošteva 5 najugodnejših tekmovanj, toda v tem primeru je udeleženec razvrščanja delal samo tri (3) tekmovanj, zaradi česar je sicer razvrščen, ni pa primerljiv z ostalimi udeleženci razvrščanja.

Zaradi manjše ali večje aktivnosti tekmovalcev na posameznih kontinentih si upravitelj spletnega portala pridržuje pravico, da kriterij izračuna spremlja, presoja in analizira, ter po potrebi tudi spremeni.

OPOMBA: Trenutno se že izkazuje, da bi morala kontinenta AF in OC, zaradi manj tekmovalcev in slabše aktivnosti, namesto 5 najugodnejših tekmovanj, imeti samo 3 najugodnejša tekmovanja. Spremljamo.!

V primeru, da v uradnih rezultatih tekmovanj zasledimo, da je nekdo tekmoval v istem tekmovanju v dveh ali več kategorijah, se bo za razvrščanje v Rang Listo upošteval tisti rezultat, ki je po podatkih organizatorja tekmovanja, najboljši.

——

Spletni portal omogoča prikazovanje nespremenjenih izračunanih podatkov temeljne in edine Rang Liste v različnih izpeljankah. Letna ali večletna Rang Lista je enovita (enotna) in ima več prikazov filtrirane vsebine ter namenskih podatkov, kakor sledi:

 1. Prikaz RL po moči oddajnikov tekmovalcev (velika moč, mala moč in najmanjša QRP moč)
 2. Prikaz RL po časovnem obdobju nastajanja (letna ali večletna RL – največ za 5 let)
 3. Prikaz RL po območjih iz katerih udeleženci tekmujejo (države, nekatere regije ali kontinent).

Ad-1.)

Glede na moč oddajnika, spletni portal oblikuje tri (3) ločene in samostojne filtrirane prikaze podatkov – HP, LP, QRP.

Če organizator tekmovanja ne določi moči oddajnikov (HP, LP, QRP), bo upravitelj spletnega portala določil oznako »HLP«, kar bo pomenilo, da so v rezultatih tekmovanj lahko zajete vse kategorije moči oddajnikov. Za namene razvrščanja tekmovalcev, pa se bo v teh primerih v končno Rang Listo štelo kot High Power (HP) kategorijo.

Vsak izmed teh treh prikazov (HP, LP, QRP) sistem razvrščanja opredeljuje tudi za časovno obdobje.

Ad-2.)

Časovno obdobje, za katero se zbirajo in prikazujejo podatki, kakor tudi za določeno območje, so ločeni in samostojno filtrirani prikazi podatkov kot sledi:

 1. Prikaz filtriranih podatkov za Rang Listo – »HP ELITE«
 • Prikaz RL tekočega nedokončanega leta High Power – neuradni podatki (*);
 • Prikaz RL kategorije High Power – letna za območje države, regije ali kontinenta;
 • Prikaz RL kategorije High Power – večletna za območje države, regije ali kontinenta;
 1. Prikaz filtriranih podatkov za Rang Listo – »LP CLASIC«
 • Prikaz RL tekočega nedokončanega leta Low Power – neuradni podatki (*);
 • Prikaz RL kategorije Low Power – letna za območje države, regije ali kontinenta;
 • Prikaz RL kategorije Low Power – večletna za območje države, regije ali kontinenta;
 1. Prikaz filtriranih podatkov za Rang Listo – (QRP Power) »QRP MINI«
 • Prikaz RL tekočega nedokončanega leta Low Power – neuradni podatki (*);
 • Prikaz RL kategorije QRP Power – letna za območje države, regije ali kontinenta;
 • Prikaz RL kategorije QRP Power – večletna za območje države, regije ali kontinenta;

Ad-3.)

Filtrirani podatki Rang liste se formirajo, oblikuje in prikazujejo za območje vsakega posameznega kontinenta, kakor tudi za območje vsake posamezne države na svetu. Rang listo je mogoče interno in neuradno formirati in filtrirani prikaz oblikovati tudi za območje vsega sveta. Ta spletni portal svetovne Rang Liste ne promovira, saj udeleženci razvrščanja iz vsega sveta nimajo enakih ali vsaj primerljivih pogojev za dosego svojih svetovnih Rang Točk. Zato je temeljna usmeritev za razvrščanje naravnana na območje kontinenta in države iz katerega je udeleženec razvrščanja tekmoval.

Posebnosti:

 1. Zaradi poenotenega pristopa in večje preglednosti oblikovanja sistema razvrščanja, spletni portal posebej ne opredeljuje podatkov glede na način dela udeležencev razvrščanja (CW, Fone, Digi, Mixed). Ti podatki se pri grupiranju udeležencev in izračunu točk sicer upoštevajo, se pa za formiranje posebnega prikaza filtrirane vsebine ne uporablja in ne prikazuje.
 1. Spletni portal nekatere podatke, ki jih organizatorji tekmovanj, ali njihovi zastopniki (WWROF) ponudijo na spletu in so formirani v (Excel, CSV ipd) in s tem v elektronskih datotekah, (primer: CQ WW CW, CQ WW SSB, WPX CW, WPX SSB, ARRL CW, ARRL SSB in drugi), kot nespremenjene uvozi v sistem. V teh primerih, zaradi avtomatike, spletni portal uvozi vse kategorije. Tudi »assisted« in »non-assisted«, ter upošteva grupacijo in točkovanje udeležencev. Žal pa tekmovalni rezultati, ki nimajo izkazanih podatkov v elektronskih datotekah, te grupacije sistem ne upoštevajo, saj bi sicer od upravnika zahteval še dodatni in zelo obširen ročni vnos podatkov v podatkovni sistem, ki bi bil bolj kakor sicer, podvržen faktorju človeške pomote. S tem kakovost podatkov razvrščanja ni bistveno zmanjšana, saj večina manjših tekmovanj ne ločuje skupin asissted /non-asissted. Če bodo v bodoče podatki izkazani v elektronskih datotekah tudi za druga manjša tekmovanja od teh, ki so navedena v tem odstavku, bo spletni portal te podatke tudi dosledno upošteval in uporabil.
 1. Zaradi preglednosti, spletna aplikacija tega portala, brez škode za udeležence razvrščanja, omejuje kategorije tekmovalcev v nekaterih tekmovanjih. To je v vseh primerih, kjer imajo posamezne kategorije enako točkovanje zvez (primer kategorije tekmovalcev: portable-stacionar; member – non member; itd). Nekatera tekmovanja imajo več kakor 100 kategorij. Razvrščanje tekmovalcev na 100 tekmovalnih kategorij enega tekmovanja bi bil velik nesmisel, bilo bi popolno nepregledno. Z zmanjševanjem kategorij, udeleženci razvrščanja, niso bili oškodovani.
 1. Zaradi zakasnitve z objavo uradnih rezultatov, ki jih organizatorji mednarodnih tekmovanj prikažejo šele ko pregledajo vse podatke, bo tudi upravitelj tega spletnega portala, za Rang listo tekočega nedokončanega leta, zamujal z objavo neuradnih filtriranih podatkov (HP, LP, QRP *) .
 1. Zaradi raznolikosti in specifičnega območja posameznih držav, kakor tudi zaradi večje tekmovalne aktivnosti iz posameznih držav, portal nekatera območja razdeli tudi na notranje regionalne tekmovalne enote. Za razmejitev pa je uporabil javno objavljeno bazo podatkov. V nekaterih primerih pa tudi regionalno razmejitev dosegel le s številko (tudi črko), ki sledi številki v Prefixu osebnega pozivnega znaka udeleženca razvrščanja. Ta naključen primer grupacije in regionalizacije tekmovalcev razvrščanja je trenutno uporabljen pri naslednjih večjih ali bolj tekmovalno aktivnih državah sveta, kot sledi:
 • W/K – United States države – po njihovih notranjih državah, Canada pa tudi številkah ki sledijo prefix-u;
 • BY – China, ;
 • UA1, 3, 4, 6, 9, UA2 – European Russia;
 • UA9-0 – Asiatic Russia, (east + west Siberia and Pacific coast);
 • JA – Japan;
 • PY – Brazil (tudi: PY0F, PY0S, PY0T)
 • LU – Argentina;

To razdelitev za ta portal imenujemo »Regija«

Za vsako zgoraj navedeno državo je mogoče, poleg splošnih filtriranih podatkov kontinentalne Rang Liste, prikazati tudi posebne filtrirane podatke za interni prikaz enovite in samostojne Rang Liste za posamezno notranjo organizacijsko regionalno tekmovalno enoto države. Omogočeno pa je tudi, da se v zgoraj navedenih državah formira in oblikuje tudi filtrirana vsebina samostojne Rang Liste za vsako identiteto. Na ta način lahko razvrščamo udeležence nekaterih večjih držav, z uporabo spletne aplikacije, tudi znotraj države, ki jo za naš primer imenujemo tekmovalna regija. Portal je dosegel največji uspeh grupiranja ameriških tekmovalcev po njihovih državah.

Vsi udeleženci razvrščanja se za namen tega spletnega portala vodijo s svojimi osebnimi pozivnimi znaki (Personal CallSign).

 1. 5-letno Rang Lista se glede na namen uporabe za območje, kakor tudi glede na »Power kategorijo« , prikazujejo v različnih oblikah in zbirkah filtriranih podatkov.

Udeleženci razvrščanja, ki bodo od leta 2022 dalje (2019-2023 in naprej), na vsakokratni 5-letni Rang Listi filtriranih podatkov po kontinentih in osnovnih »Power kategorijah« (HP, LP, QRP) dosegli največ Rang Točk v vsaki kategoriji, se bodo na portalu hamradiocontest.com prikazovali tudi na posebnem mestu v posebni svečani mapi »NAJBOLJŠI IN SLAVNI CONTESTERJI SVETA z navedbo letnice, kontinenta(6) in Power kategorije (3)«. Skupaj vsako leto 18 udeležencev razvrščanja. Ista oseba razvrščanja je lahko vpisana v častno mapo le enkrat. V primeru ponovnega uspeha na 5-letni Rang Listi, se takšno osebo preskoči in med slavne in zaslužne tekmovalce zabeleži naslednjega po vrstnem redu uspeha razvrščanja.

 1. Nacionalne zveze radioamaterskih društev posameznih držav in druge radioamaterske asociacije lahko najboljše tekmovalce znotraj svoje držav, na podlagi objavljenih filtriranih podatkov letnih in 5-letnih Rang List države/regije, nagradijo udeležence s tem, da se ti prikazujejo na častnem mestu na njihovih spletnih portalih, kot najboljši tekmovalci v svoji državi. Seznam bi lahko tudi enkrat letno objavili v internem radioamaterskem časopisu ali drugi informaciji na ravni svoje države. S tem bi promovirali in spodbujali kratkovalovna HF radioamaterska tekmovanja.
 1. Po uveljavitvi tega spletnega portala se bo funkcija upravitelja omejila izključno na vnos in urejanje podatkov, organizacijsko tehnično vodenje spletnega portala pa bo prevzel posebni odbor, ki ga bodo sestavljali izkušeni in uveljavljeni radioamaterski tekmovalci različnih držav.

Še več vsebine je v Navodilih, ki bodo objavljena na tem portalu.